Algemene Voorwaarden per 01 maart 2017

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Kunstuitleen Timeless vof gevestigd en kantoorhoudende aan de Vermogenweg 123, 3641 ST  te Mijdrecht.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Uitlener: Kunstuitleen Timeless vof en lener: de wederpartij van uitlener. Overeenkomst: de overeenkomst tot kunstuitleen.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen lener en uitlener waarop uitlener deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

2.3 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze -algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Huurtermijn

3.1 De huurtermijn voor particulieren bedraagt minimaal zes maanden en wordt, behoudens opzegging, steeds verlengd met één maand. De opzegtermijn bedraagt twee maanden. Deze opzegtermijn is van toepassing op ieder abonnement afzonderlijk. De opzegging dient uiterlijk een maand voor het einde van de huurtermijn schriftelijk te geschieden;

3.2 De huurtermijn voor ondernemingen bedraagt minimaal 12 maanden en wordt behoudens opzegging, stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn bedraagt drie maanden. Deze opzegtermijn is van toepassing op ieder abonnement afzonderlijk. De opzegging dient uiterlijk drie maanden voor het einde van de huurtermijn schriftelijk te geschieden;

3.3 In de kunstuitleenovereenkomst wordt opgenomen de naam van het kunstwerk, de huurprijs en de periode waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan;

3.4 De lener is verplicht bij inschrijving een (éénmalig) inschrijfgeld te betalen. Dit inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd;

3.5 Lener is verplicht zich bij inschrijving te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs;

3.6 Voor bedrijven geldt dat de lener tevens over een machtiging van de directie dient te beschikken;

3.7 Adreswijzigingen dienen uiterlijk een week voor de feitelijke verhuizing schriftelijk aan de uitlener te worden doorgegeven.

Artikel 4. Keuze en aflevering

4.1 De lener zal zelf het kunstwerk uitkiezen;

4.2 De lener zal bij ontvangst van het kunstwerk een handtekening plaatsen op de ommezijde van deze algemene voorwaarden. Door het plaatsen van de handtekening verklaart lener het kunstwerk in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen. Lener is gehouden het kunstwerk in goede staat bij uitlener (tijdig) terug te bezorgen

Artikel 5. Eigendom

5.1 De op grond van deze overeenkomst door de uitlener aan lener ter beschikking gestelde kunstwerk(en), blijven te allen tijde eigendom van de uitlener;

5.2 De lener is gerechtigd het gehuurde kunstwerk te kopen. De uitlener behoudt zich echter het recht voor te bepalen dat een kunstwerk niet (meer) voor verkoop in aanmerking komt. De eigendomsoverdracht van het kunstwerk zal pas geëffectueerd zijn indien tussen uitlener en lener een koopovereenkomst is gesloten en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen door de lener zijn nagekomen, daaronder begrepen de feitelijke betaling van de koopprijs, alsmede rente en kosten;

5.3 De uitlener is gerechtigd de waarde van het kunstwerk jaarlijks aan te passen aan de door het CBS vastgestelde inflatiepercentage. Deze zal ieder jaar per 1 januari plaatsvinden zonder de lener hiervan in kennis te stellen.

Artikel 6. Plaatsing, recht van toegang

6.1 Het door lener gehuurde kunstwerk zal worden geplaatst in of op een door de lener opgegeven plaats en opgegeven adres. Indien door natrekking, bestemming of anderszins, het kunstwerk in juridische zin als onroerend zou worden aangemerkt, is lener gehouden de schade die daaruit ontstaat, aan uitlener te vergoeden. Verplaatsing van het kunstwerk kan niet dan na schriftelijke goedkeuring van uitlener. Verplaatsing naar het buitenland is te allen tijde verboden;

6.2 Indien lener het kunstwerk zelf bij uitlener ophaalt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van lener;

6.3 Indien derden op het kunstwerk rechten willen doen gelden, is de lener gehouden hiervan onmiddellijk uitlener op de hoogte te stellen en die derden -terstond de eigendom van uitlener te doen blijken. Indien door maatregelen van derden het kunstwerk uit de macht van lener mocht geraken, zal de lener de uitlener daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen en zo nodig zelf maatregelen treffen. Uitlener zal voor de bescherming van haar rechten alle door haar nodig geachte maatregelen kunnen treffen. De kosten daarvan komen voor rekening van lener en zullen op eerste verzoek van uitlener aan haar worden voldaan;

6.4 Uitlener, of een door uitlener aangewezen persoon, is te allen tijde gerechtigd het kunstwerk te bezichtigen. Door het plaatsen van een handtekening op de ommezijde machtigt lener de uitlener onherroepelijk om het terrein of het gebouw waar het kunstwerk zich bevindt, te betreden ter controle van het kunstwerk, dan wel om het kunstwerk op te halen;

6.5 Uitlener is gerechtigd het kunstwerk van een merkteken te voorzien. De lener is gehouden dit merkteken ongeschonden te houden.

Artikel 7. Gebruik, onderhoud, schade, eigen risico en reparatie

7.1 Lener zal het kunstwerk deskundig en voor het doel waarvoor het bestemd is gebruiken. Lener zal het kunstwerk in goede staat en onderhoud doen houden en indien onderhoud en/of herstel nodig is zal lener terstond, doch uiterlijk binnen één week na het ontstaan van de noodzaak tot onderhoud en/of het ontstaan van de schade, het kunstwerk bij uitlener terugbrengen;

7.2 De door lener gehuurde kunstwerk(-en) zijn verzekerd door uitlener tegen beschadiging, vermissingen, verduistering en/of diefstal. De verzekering is van kracht tijdens het vervoer van de verzekerde zaken van de verhuurlocatie naar de lener, het verblijf aldaar, alsmede het vervoer terug naar de verhuurlocatie. Op deze verzekering is een eigen risico van toepassing: tijdens het verblijf bij huurders, dan wel tijdens het eigen vervoer van de lener van/naar de verblijfslocatie van €250 per gebeurtenis. Schade bestaande uit diefstal, vermissing en zoekraken van de zaken wordt uitsluitend vergoed, indien aantoonbare sporen van braak aanwezig zijn aan de verblijfplaats waarin de zaken zich bevinden. Het eigen risico bij diefstal, vermissing en zoekraken bedraagt €750 per gebeurtenis. Voor het geval de verzekering niet tot uitbetaling van de schade overgaat, blijft lener voor het gehele verkoopbedrag aansprakelijk, tenzij naar het oordeel van uitlener de ontstane schade herstelbaar is. De kosten daarvan komen voor rekening van lener.

Artikel 8. Verbod van verhuur enz.

8.1 Lener mag het kunstwerk niet verkopen, verpanden, schenken of anderszins bezwaren, noch zonder toestemming daartoe van verhuurder daarin veranderingen aanbrengen. Evenmin mag de lener het kunstwerk verhuren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van uitlener;

8.2 Het is lener verboden (een gedeelte van) het kunstwerk te reproduceren c.q. derden (bewust of onbewust) in de gelegenheid te stellen tot reproductie over te gaan. Indien in strijd met dit verbod wordt gehandeld is de lener per reproductie, aan uitlener, een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de verkoopprijs van het gehele kunstwerk zoals die door de uitlener wordt gehanteerd.

Artikel 9. Terug levering

Lener is verplicht het kunstwerk uiterlijk op de dag dat de overeenkomst eindigt aan het adres van uitlener terug te bezorgen. De uitlener behoudt zich het recht voor om lener de volledige koopsom

in rekening te brengen en/of aangifte van verduistering te doen, ingeval op de dag dat de huurovereenkomst eindigt, het kunstwerk niet is ingeleverd. Daarnaast is lener alsdan terstond een niet voor rechterlijke machtiging vatbare boete van 10% per kunstwerk per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd.

Artikel 10. Betaling

10.1 Betaling van het verschuldigde huurbedrag dient maandelijks bij vooruitbetaling ten kantore van de uitlener voldaan te worden, dan wel op de bankrekening van de uitlener te zijn bijgeschreven. Ingeval van automatische incasso is de lener verplicht er zorg voor te dragen dat het saldo toereikend is. Ingeval lener zijn bank- of girokantoor opdracht heeft gegeven om op grond van de uitleenovereenkomst verschuldigde bedragen automatisch over te maken, dienen deze bedragen op iedere 1e van de maand te zijn bijgeschreven op de bankrekening van uitlener. De verantwoording voor eventuele niet tijdige uitvoering van betaling ligt te allen tijde bij de lener.

10.2 Ingeval van stornering van de automatische incasso en/of niet tijdige betaling van het abonnementsgeld zal de lener een boete in rekening brengen van €10 per maand. De 1e stornering en/of niet tijdige betaling zal gevrijwaard zijn van deze boete. Daarna zal de boete maandelijks met €10 verhoogd worden tot de volledige achterstand voldaan is.

Artikel 11. Nalatigheid van de lener

11.1 Bij niet voldoening van enige betaling op de vervaldag zal de lener over het achterstallige bedrag een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Een gedeelte van de maand wordt gerekend als de gehele maand. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht welke gesteld worden op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van €150 exclusief BTW;

11.2 Wanneer naar het oordeel van de uitlener zich omstandigheden voordoen, welke haar verhaalsmogelijkheden op de lener in ernstige mate verminderen of in gevaar brengen, wordt zonder dat enige ingebrekestelling van de zijde van de uitlener is vereist, het totale bedrag van de termijnen die resteren tot het einde van de contractperiode met rente en kosten terstond opeisbaar. Voorts is uitlener gerechtigd om, indien de aan ommezijde genoemde einddatum met meer dan 3 (drie) maanden is overschreden, de lener bovenop de hiervoor bedoelde bedragen, een bedrag in rekening te brengen gelijk aan de door uitlener gehanteerde koopsom.

Die omstandigheden doen zich in ieder geval voor:

a. Indien lener enige verplichting uit deze overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

b. Indien lener in surséance van betaling verkeert.

c. Bij faillissement van de lener.

d. Indien de lener krachtens gerechtelijk vonnis handelingsonbekwaam wordt.

e. Indien derden beslag leggen op het kunstwerk en/of de goederen van de lener.

f. Wanneer de lener een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden.

g. Indien eventuele ten behoeve van de uitlener en/of derde(n) verstrekte zekerheden naar het oordeel van de uitlener onvoldoende zijn geworden. Bovendien zal de uitlener de in dit artikel genoemde gevallen gerechtigd zijn de overeenkomst terstond en zonder ingebrekestelling te beëindigen en het object tot zich te nemen. De kosten daarvoor zijn voor rekening van de lener. De lener verliest zolang hij/zij in gebreke is met enige verplichting jegens de uitlener het recht het object te gebruiken.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging der -overeenkomst

Het staat de lener vrij het kunstwerk voor de aan ommezijde genoemde einddatum in te leveren c.q. om te ruilen voor een ander kunstwerk. Buiten de tot dan verschenen huurtermijnen zijn hieraan voor de huurder geen extra kosten verbonden, behoudens bij inlevering de huurtermijn over de opzegtermijn.

Artikel 13. Kosten, belastingen

Alle kosten, verbonden aan de bewaring van haar rechten ingevolge deze overeenkomst, alsmede alle op de levering en het gebruik van het kunstwerk vallende belastingen onder welke naam ook en alle op deze overeenkomst vallende heffingen en/of registratiekosten zijn voor rekening van de lener en zullen door de lener op een door de uitlener te bepalen wijze afzonderlijk worden voldaan.

Artikel 14. Spaartegoed

14.1 Het door de lener opgebouwde spaartegoed blijft ter beschikking van de lener, behoudens ingeval het onder 14.2 genoemde. Lener kan dit opgebouwde spaartegoed uitsluitend gebruiken voor de aankoop van één of meerdere kunstwerken via uitlener. Het tot dan opgebouwde spaartegoed zal in mindering worden gebracht op de koopprijs. Lener verklaart zich door ondertekening aan ommezijde er mee -akkoord dat het opgebouwde spaartegoed nimmer zal worden gerestitueerd dan wel verrekend zal worden met enige ontstane betalingsachterstand of schadevergoeding of door lener verschuldigde rente en kosten;

14.2 Het opgebouwde spaartegoed blijft tot maximaal 12 maanden na beëindiging van het contract ter beschikking van lener. Indien binnen vorenbedoelde termijn geen kunstwerk wordt aangekocht, vervalt het spaartegoed aan de uitlener.

14.3 Het opgebouwde spaartegoed is nimmer overdraagbaar aan derden.

14.4 Spaartegoed kan nimmer besteed worden samen met andere acties, aanbiedingen en kortingen.

Artikel 15. Vrijwaring

Door ondertekening aan ommezijde vrijwaart lener in de meest ruime zin van het woord de uitlener, haar personeel en/of de door uitlener ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst ingeschakelde derden, voor aanspraken van derden hieronder begrepen die welke op enigerlei -wijze voort zouden kunnen vloeien of in verband gebracht kunnen worden met de eigendom, het bezit, het gebruik, de verhuur of de exploitatie van het kunstwerk of tot betaling waarvan de verhuurder kan worden verplicht.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op deze kunstuitleenovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele rechtsgeschillen is de rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd, behoudens in geval enige vordering tot de competentie van de kantonrechter behoort, zulks onverminderd het recht van uitlener een rechtsgeschil aanhangig te maken bij de Rechtbank in het arrondissement waarin de uitlener domicilie houdt.

K.v.K. Amsterdam nr. 68155182